Arslan simgesi’nin tarihsel kökeni

Etimiyolojik olarak incelersek : Arslan kelimesinin etimolojisiyle ilgili onlarca tartışma bulunmaktadır. Bu görüşlerden biri de kelimenin sonundaki “-lan” hecesinin hayvan adları üreten bir ek olduğu yönündedir. Tıpkı, kalın ve sert kıl, yele anlamına gelen sırt kelimesiyle bir araya geldiğinde sırtlan, tutmak, kapmak, yakalamak anlamına gelen “kap” fiili ile bir araya geldiğinde Kaplan” kelimesinin oluştuğu gibi. Arslan kelimesini etimolojik olarak araştırdığımızda Ars kelimesinin yapısının belirsiz olduğunu, hiçbir kurala uymadığını görürüz. Arslan kelimesinin en eski kaynağının Uygur yazıtları ve kelimenin de Uygurca bir kelime olduğu düşünülmektedir. Ars kelimesinin eski Türkçe’de hiçbir anlamı olmadığını, bu sebeple Arslan kelimesinin “Kumral, Kızıla çalan kumral saç” anlamına gelen “Arsal” kelimesine hayvan adı üreten “-lan” eki gelmesiyle “Arsalan”dan geldiğini söyleyebiliriz.

Antik Yunan’da mitolojik olarak arslanların Tanrılar ve krallar için savaştığına inanılırdı. Günümüzde bu mitolojik inanış definceleri de etkilemiş ve inandırmış olacak ki, günümüzde hala defineciler hazine avındayken, üzerinde boğa simgesi bulunan kral mezarlarının yakınlarında Aslan betimlemeleri ararlar. Bunun sebebi, Aslanların hazineyi ve kralların mezarını koruduğu inancıdır.

Arslan, Mitraizm denilen Roma ve Pers inancında belli sırlara vakıf olan ve belli öğretileri bilen kişiler ( inisiye ) için de önemli bir yere sahiptir. Aşağıdaki tarihsel reliyef çok önemlidir.

Image for postImage for postImage for post

Bir çok tarih ve sanat bilimcisi bu reliyefin “Işık Tanrısı” Mithra’ya tapınma içerdiğinden söz eder. Kimileri de tapınılanın Ahura Mazda olduğunu dile getirir. Ne olursa olsun bir de bu reliyefin hiç sanat bilmeyene de anlattığı vardır. Bu basit anlatımla reliyefde kendisine saygı duyulup itaat edilen kişi, bir “Işık getiren” dir. “Işık getiren”in Arslan ile geldiği, reliyefde açıkça görülmektedir. Latince’de ışık getiren LUCİFER’dir, ( Lucis, lux = ışık , ferre = getirmek ) sabah yıldızı yani Venüs’ün diğer adıdır. Güneş, Işık, Aydınlanma gibi kült ve inisiyeler putperestlikte, Öz-Paganizmde sık olarak görülür.

Saptırılmış Yahudilik inancında ŞEYTAN asla bir kötülük kaynağı olarak görülmez. O nedenle yahudilik’te arslan şeytan olarak simgelenmiş,   “ışık getiren” olarak tüm dünyaya pazarlanmıştır. Çünkü Yahudilikte iyiliğin de kötülüğün de kaynağı Tanrı’dır. O halde Organize olmuş sapkın Yahudilikte ışık getiren, iblis yani şeytandır. Bu aralarındaki en açık simgedir.

Budizm felsefesinin dayandırıldığı kişi “Sidarta Gotama Budha” tasviri yukarıdaki ikinci resimde bir arslan üzerinde gösteriliyor. Saptırılmış Budizm inanışına göre :  “Budha, Sakya’nın aslanı olarak anılır, vücudunun duruşu aslana benzetilir ve vaazları insanları uyaran Aslan kükremesi gibi kabul görürdü.” Bu, 500 milyon insanın müntesibi olduğu bir dine, İblis ve askerlerinin müdahalesinin yansımasını göstermesi açısından iyi bir örnektir. Buda’nın asıl öğretileri ile şu an uygulanan Budizm arasındaki büyük farklar vardır. Yine tahrif ediciler sinsice görev almışlar, o dinin içine bir yılan gibi sinsice ve sessizce girmişler, o inanaışda imkanları kullanarak güçlü yerlere gelmişler sonra tahrif etmeye başlamışlar dini.

İlk dönem Hristiyan öğretileri ile Mithra dinini harmanlayan 1. Konstantin’in, oluşturmuş olduğu yeni dinde de Güneş/Işık kültü ve Aslan sembolü vakit kaybetmeden yerini alır, bir yerden tanıdık geldi mi ?

Image for postImage for postImage for postImage for post

Dini örnekleri bir tarafa bırakacak olursak, tarihte bir çok sfenks arslan görünümündedir. Yukarıda sırasıyla Hitit sfenksi, mısır sfenksi ve Yunan sfenksi görülmektedir. En sondaki arma ise İngiltere büyük mason locasının amblemidir.

Arslan masonlukta yaygın kullanılan bir semboldür. Mason tapınaklarında sık kullanılır. Arslan masonluk derecelemesinde üstadlığı gösterir. Masonlar arasında, Gizli hakikatin arslanın ağzında olduğu söylenir. Bazı yahudi tüccarların sahip olduğu araba marklalarının da simgesi arslandır. İngiltere’nin de amblemi arslan’dır. Fransadaki Lyon şehrinin amblemi de aşağıda gösterilmiştir.  Lyon şehrinde kalabalık ve etkin bir yahudi nüfusu vardır. Tabi ki arslan amblemi rastlantı değildir. Fransa’nın siyonizm destekçiliğinin günümüze kadar devam ettiği bilinmektedir. Fransa şehirlerinde, Fransız mallarında siyonist bir imzanın bu kadar belirgin olmasına bu sebeple şaşırmamalıdır. Aşağıdaki şekilde ikinci sıradaki amblem de İsrail Devlet armasıdır. Diğer armalar da yahudi sermayeli ticari kurum armalarıdır. En sondaki sırasıyla hollanda futbol takımı arması ve Rothschild ailesi armalarıdır.

Image for postImage for postImage for postImage for postImage for postImage for post

Bir Pers sembolü olan Güneş ve Aslan, 1979 yılındaki İran devrimine kadar kadar İran bayrağında kullanılmaktaydı. İran Şahı Rıza Pehlevi döneminde İsrail’in en candan müttefikiydi. İran gizli servisi SAVAK bile , CIA tarafından kurulmuş fakat MOSSAD tarafından eğitiliyordu. O nedenle Eski İran İstihbarat teşkilatı SEVAK’ın Amblemi de Arslan’dır. Aşağıdaki ilk 3 şekil İran’ın 1979 öncesine ait sembollerdir. Yoğun olarak Arslan sembolüne rastlayacağımız bir ülke de İngiltere’dir. İngiltere, İsrail devletinin kurulmasında büyük rol oynamıştır. Hiç şüphe yok ki, İngiltere, yahudilerin sapkın siyonizm davasının geçici karargahı olmuştur. Ortadoğu’yu ve Dünyayı asıl karargaha hazırlamak için ateşe verirken maşa “İsrail”i kullanmıştır. Oysa İngiltere hep perde arkasında kendini gizlemiştir. Aşağıda son iki şekil İngiltere kraliyet arması ve ordu armasıdır. Arslanlar geçidi amblemler adeta.

Image for postİran bayrağı - WikiwandImage for postImage for postImage for post
Bunun dışında arslan logolu bir çok arma mevcuttur. Aşağıdaki şekilde örnekler gösterilmiştir.

Yahudilik ve Sabetayizm hakkında kitapları bulunan, Türkiye ile İsrail’in tek devlet olduğunu, Türkler ile İsraillilerin birbirlerini tamamlayıcı kavim olduğunu söyleyen Yalçın Küçük’ün, Galatasaray ‘ın masonlarla ilişkislerini ima eden tesbitleri de olmuştur. Unutlmamalıdır ki,  Masonluk oğuldan babaya da geçmektedir. Aşağıdaki son şekil Sri Lanka Devlet bayrağıdır ve siyonizme hizmet eder, İsrailin devamlı yardımını görür.  O nedenle diyoruz ki : Arslan amblemine dikkat ! Göründüğünden daha farklı şeyleri simgeleyebilir.

Image for postImage for postImage for post